Μοριοδότηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Η Εταιρία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ):

  • είναι Πιστοποιημένος Πάροχος μοριοδότησης των επιστημονικών της εκδηλώσεων.
  • έλαβε την έγκριση στις 7 Μαρτίου 2019 από το «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων» της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
  • έχει την άδεια για παροχή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ) επί  5 έτη, 2019-2014.

Οι Πιστοποιημένοι Πάροχοι, ως οι μόνοι που μπορούν να μοριοδοτούν, υποχρεούνται:

(α) να τηρούν αρχεία με στοιχεία των οδοντιάτρων που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις

(β) να χορηγούν σε αυτούς βεβαίωση παρακολούθησης

Γι΄αυτό, οι σύνεδροι που ενδιαφέρονται για την μοριοδότησή τους στις επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΠΟΕ, παρακαλούνται:

  • να ενημερώνουν την γραμματεία για τον Αριθμό Μητρώου τους και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν
  • να παραδίδουν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της εκδήλωσης

Σημειωτέον, κάθε οδοντίατρος πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά 100 μόρια ανά πενταετία (5ετία), σύμφωνα με τον κανονισμό που εξέδωσε το «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων» της  Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας το 2018.