Καταστατικό

Το επιστημονικό σωματείο «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΕΠΟΕ) ιδρύθηκε το έτος 1992 από μια ομάδα οδοντιάτρων της Θεσσαλονίκης με αγάπη στο αντικείμενο της Προληπτικής Οδοντιατρικής. Παρακάτω αναπτύσσονται τα 5 πρώτα άρθρα του καταστατικού που αφορούν στην επωνυμία, την έδρα και στον σκοπό ίδρυσης του σωματείου.

 

Άρθρο 1ο

Ιδρύθηκε σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», η συντομογραφία του οποίου είναι ΕΠΟΕ, η δε αγγλόφωνη απόδοση της ως άνω επωνυμίας «HELLENIC SOCIETY FOR PREVENTIVE DENTISTRY».

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Θεσσαλονίκη. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να συνιστά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευσή της Τοπικά Τμήματα.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι: α)Η προαγωγή της προληπτικής Οδοντιατρικής ως επιστήμης σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο, β)Η προβολή της Προληπτικής Οδοντιατρική σε διεθνές επίπεδο και γ) Η προώθηση της συνεργασίας της Προληπτικής Οδοντιατρικής με συγγενή επιστημονικά πεδία.

Άρθρο 4ο

Η πραγμάτωση του σκοπού της εταιρίας θα επιδιωχθεί:

1.Με την παρακολούθηση, τη μελέτη και την έρευνα των επιστημονικών θεμάτων που απασχολούν την Προληπτική Οδοντιατρική.

2.Με την συστηματική ενημέρωση των μελών αλλά και γενικότερα των οδοντιάτρων σε όλα τα επιστημονικά θέματα του κλάδου της Προληπτικής Οδοντιατρικής, η οποία θα γίνεται με την έκδοση επιστημονικών περιοδικών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς επίσης και με τη διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων και ενημερωτικών μαθημάτων.

3.Με τη διενέργεια επιστημονικών διαγωνισμών που έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρίας και την καθιέρωση βραβείων.

4.Με την παροχή υποστήριξης σε κρατικές υπηρεσίες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο στα πλαίσια του ρόλου της εταιρίας ως ειδικού συμβουλευτικού οργάνου σε θέματα Προληπτικής Οδοντιατρικής.

5.Με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο που προάγει τον σκοπό της εταιρίας.